Voorwaarden

Versie: 2 augustus 2023. Het is onze bedoeling dat de kaarten op zoveel mogelijk websites en in applicaties gebruikt worden. Er zit echter altijd een limiet aan de beschikbare IT-infrastructuur hiervoor. Vandaar hieronder een aantal voorwaarden, met name voor de betaalde abonnementen.

Entiteiten

De voorwaarden hebben betrekking op de volgende drie entiteiten: Leverancier, Gebruiker en Diensten. Hiernaar zal steeds gerefereerd worden in de voorwaarden hieronder.

Map5.nl is een webportaal dat kaartdiensten levert zoals die beschreven zijn op de map5.nl website, hierna te noemen Diensten.

Deze Diensten worden geleverd door de besloten vennootschap Just Objects B.V., hierna te noemen Leverancier.

De Diensten van de Leverancier worden afgenomen door organisaties of personen middels een gratis of betaald abonnement, hierna te noemen de Gebruiker(s).

Technische Details

 • Toegang tot de Diensten verloopt via de door Leverancier aan Gebruiker toegekende unieke URL
 • Er is voor Gebruiker dus geen aparte registratie nodig om Diensten te gebruiken
 • Geen API-key, whitelisting of ingewikkelde PKI-certificaten zijn dus nodig
 • De tiles worden regelmatig ververst, er dient door Gebruiker dus adequaat op de "expiry-headers" gereageerd te worden
 • De toepassing van Gebruiker dient steeds de ware "http-referer" en "user-agent" headers mee te geven
 • Leverancier kan requests zonder "http-referer" en/of "user-agent" negeren, een foutmelding geven, of zelfs Gebruiker afsluiten.

Voor meer technische details zie de koppelvlakken.

Abonnement

Hieronder de procedures en voorwaarden m.b.t. betaalde abonnementen.

 • Na aanvraag door Gebruiker van een abonnement zal Leverancier Gebruiker een faktuur sturen (post of email naar wens Gebruiker).
 • Het abonnement zal direct ingaan na ontvangst van de betaling door Leverancier.
 • De abonnements-periode is 1 jaar en zal steeds door Leverancier stilzwijgend verlengd worden. Gebruiker ontvangt 60 dagen voor afloop huidige abonnements-periode een faktuur voor nieuwe abonnements-periode.
 • Opzegging van het abonnement door Gebruiker dient te geschieden minimaal 30 dagen voor ingaan nieuwe abonnements-periode.

De Diensten

 • Commercieel gebruik van de kaarten die via de Dienst aan Gebruiker geleverd worden is toegestaan waar de originele licentie dat mogelijk maakt.
 • Alle kaarten vallen, waar originele licentie dat mogelijk maakt, onder de Creative Commons licentie, specifiek: CC-BY-4.0.
 • Kaartdata van map5topo bevat OpenStreetMap data. Deze is gelicenseerd als ODbL. Gebruiker dient op de hoogte te zijn van de details daarvoor.
 • Kaartdata voor de OpenLufo-laag is gebaseerd op de PDOK luchtfoto-laag (25 cm resolutie) en heeft (sinds 1 juni 2017) de CC-BY-4.0 licentie. Commercieël (her)gebruik is dus toegestaan (onder verdere CC-BY-4.0 voorwaarden). NB tot 1 juni 2017 had deze laag de CC-BY-NC licentie en en was bijv commercieël (her)gebruik niet toegestaan.
 • Gebruiker dient in haar toepassing/applicatie/website "attributie" te geven aan Map5.nl middels een link op het kaartbeeld of eventueel in colofon of anderszijds duidelijk zichtbaar. Voor map5topo-kaarten dient ook aan "OpenStreetMap contributors” attributie gegeven te worden.
 • Attributie kan in de vorm van (werkende) hyperlinks naar respectievelijk https://map5.nl map5topo en www.openstreetmap.org/copyright. Hieronder een volledig voorbeeld voor map5topo kaarten:
  Kaarten: Map5.nl, Data © OpenStreetMap contributors
 • Tiles mogen gecached en ge-herdistribueerd worden door Gebruiker, onder de CC-BY-4.0 licentie.
 • Bulk-downloading, "scraping", "pre-downloading", "pre-caching" of iets soortgelijks is niet aan Gebruiker toegestaan. Indien deze functionaliteit gewenst is dient Gebruiker contact op tenemen met Leverancier. Zie ook details in de Bulk Downloads Dienst hieronder.
 • Als de applicatie van Gebruiker teveel load op de servers van Leverancier geeft, bijv door misconfiguratie, zal Leverancier contact met Gebruiker opnemen om tot een oplossing te komen.

Hoog Verbruik

Het kan voorkomen dat de Gebruiker's website plotseling extreem populair wordt en snel boven de maximale quota voor Gebruiker's abonnement uitkomt. Als dit een eenmalige piek blijkt zal Leverancier niet meteen aktie ondernemen. Als dit echter structureel is zal Leverancier contact opnemen met Gebruiker om bijvoorbeeld een aangepast abonnement af te spreken.

Bulk Downloads

Zogenaamde "Bulk Downloads" zijn populair binnen vele mobiele applicaties. Dit geeft de mogelijkheid om een gebied te selecteren en deze eenmalig binnen de applicatie te downloaden zodat kaarten "offline" gebruikt kunnen worden. Dit geeft echter een onevenredige druk op servers. Binnen de huidige abonnements-vormen is dit niet toegestaan. De Leverancier kan in dit geval de Gebruiker, HTTP Referrer of IP-adres afsluiten. Neem contact op indien uw applicatie Bulk Downloads behoeft.

Aansprakelijkheid

De volgende aansprakelijkheidsvoorwaarden gelden.

 1. Voorzover de wet dit niet dwingendrechtelijk verbiedt, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade, waaronder in ieder geval is begrepen schade welke is ontstaan als gevolg van met behulp van door Leverancier geleverde Diensten gegenereerde gegevens.
 2. Voorzover de wet dit niet dwingendrechtelijk verbiedt, is Leverancier nimmer aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet beschikbaar zijn van de Diensten wanneer dit het gevolg is van een storing in de infrastructuur of diensten van Gebruiker of van derden.
 3. Leverancier kan niet gehouden worden gevolgschade te vergoeden, zoals gederfde omzet en geleden verlies; kosten gemaakt ter voorkoming, beperking of vaststelling van (overige) gevolgschade; verlies van gegevens.

Privacy en AVG

We hebben in het kader van de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) verschillende maatregelen genomen om uw privacy en persoonsgegevens te beschermen en voor u transparant te maken. Zie de support pagina voor meer details.

Tenslotte

 • Niet alle gebruiks-scenario's van de brondata vallen af te dekken in bovenstaande voorwaarden. In geval Leverancier van mening is dat de Diensten misbruikt worden, houdt zij zich het recht voor de betreffence Gebruiker, abonnements-URL, client IP-adres en/of HTTP-Referer af te sluiten. Leverancier zal daarvoor altijd eerst proberen contact op te nemen met Gebruiker.
 • De Diensten zullen in principe 24 uur per dag, 7 dagen per week in de lucht zijn. Er is bijvoorbeeld een standby uitwijk-server beschikbaar. Leverancier is echter weer afhankelijk haar hosting leverancier. In dit geval is dat de firma Hetzner in Duitsland waar Leverancier en vele anderen al meer dan 10 jaar zeer betrouwbare hosting van betrekken.